Przełajowa Ósemka

p82

 

WYNIKI PRZEŁAJOWEJ ÓSEMKI – BIEG

WYNIKI PRZEŁAJOWEJ ÓSEMKI – NW

 

 

REGULAMIN XIX OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU

”PRZEŁAJOWA ÓSEMKA”

I MISTRZOSTW MAKROREGIONU ŚLĄSKIEGO

W NORDIC WALKING

 BLACHOWNIA 29.08.2021

 

„Przełajowa Ósemka” jest imprezą biegową Miasta Blachowni

 

 1. CELE IMPREZY

 

– popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy ruchu,

– popularyzacja Nordic Walking, jako nowej dyscypliny sportowej, pomagającej zachować witalność i

zdrowie,

– przedstawienie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych terenów gminy Blachownia,

– promocja Miasta Blachowni,

– integracja całego środowiska sportowego.

 

 1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

 

– organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie m.in. zmiany formy

startu biegu czy nawet jego odwołania w związku z obostrzeniami epidemiologicznymi.

–  organizator deklaruje przeprowadzenie imprezy biegowej z zachowaniem niezbędnych wytycznych

wprowadzonych z związku ze stanem epidemii

–  zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania zawodów procedur

związanych z reżimem sanitarnym dotyczącym epidemii SARS-CoV-2.

 

 1. PATRONAT HONOROWY

 

Burmistrz Blachowni mgr Sylwia Szymańska

 

4.ORGANIZATOR

 

Urząd Miasta Blachownia,

Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Blachowni,

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ALMA

.

WSPÓŁORGANIZATOR

 

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Blachowni

MDK Blachownia

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Blachowni

LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”

Stowarzyszenie „Chce Ci Się”

Nadleśnictwo Herby

Komitet Organizacyjny

 

Dyrektor zawodów – Jacek Chudy

Pomiar czasu – Zmierzymyczas.pl. Sławomir Smoliński

Spiker zawodów – Paweł Żyła

 

 

 1. SPONSORZY

 

KM ”Metal” Wojciech Machoń, Klub Dobrej Książki, KARMET Karolina Pałka, Zakłady Mięsne Aleksandria, Makarony  „Goliard” , Zakłady Cukiernicze „Michaś”

 

 1. PATRONAT MEDIALNY

Radio Jura, Maratonypolskie.pl,

 

 1. INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE

 

OSP Blachownia

OSP Cisie

KKTA Blachownia

 

 1. TERMIN i MIEJSCE

 

Dnia 29.08.2021 (niedziela), godzina 12.00

Start i Meta: Blachownia, stadion OSiR, ul. Sportowa 1 – bieżnia stadionu
Zawodnicy – na miejsce startu muszą się zgłosić do godz.11.50

Start z dwóch stref startowych:

Strefa 1 – biegacze

Strefa 2 – Nordic Walking

 

 1. TRASA I DYSTANS

 

Dystans: 8 km.
Trasa prowadzi ścieżkami leśnymi i ulicami Blachowni, na jednej pętli.

Trasa oznakowana co 1 km, zabezpieczona dla podłużnego ruchu kołowego.

Nawierzchnia: drogi leśne, szutrowe, asfalt, żużel.

Szczegółowy przebieg trasy podany jest na stronie internetowej; www.osirblachownia.pl,

 

9.WARUNKI  UCZESTNICTWA

 

Ze względów bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów nie ma możliwości startu na wózkach, oraz wprowadza się limitowaną ilość miejsc startujących zawodników:

 

Przełajowa Ósemka – 250 osób,

Nordic Walking – 150 osób.

 

 

Uczestnikiem biegu i zawodów Nordic Walking mogą zostać osoby, które do dnia 29.08.2021 r. ukończyły 16 lat, oraz dokonały opłaty startowej. Warunkiem udziału w biegu i Nordic Walking jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu /czytelnego/ pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność.

Podpisanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Przełajowej Ósemki.

W przypadku osób poniżej 18 roku życia, na start muszą wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie prawni, poprzez złożenie stosownego oświadczenia podpisanego w obecności obsługi biura zawodów.

 

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji  dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy).

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów  „Przełajowej Ósemki”

Zawodnicy Nordic Walking muszą startować z kijkami, pod groźbą dyskwalifikacji.

Biuro zawodów biegu i Nordic Walking będzie się mieściło w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej, zgodnie z zasadami zachowania bezpieczeństwa związanego z Covid-19,

 1. Sportowa 1, w dniu 29.08.2021 r. w godz. 8.45 – 11.40.

Zamknięcie mety nastąpi o godz. 13.40

 

10.ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej:  www.maratonypolskie.pl; www.kkta.pl ; www.blachownia.pl osirblachownia.pl, zmierzymyczas.pl do dnia 25 sierpnia 2021 roku lub do chwili wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie zgłoszenia tylko w dniu zawodów. Warunkiem wpisania na listę startową jest zgłoszenie się poprzez formularz i dokonanie w terminie opłaty startowej.

Weryfikacja zgłoszeń nieopłaconych nastąpi 27.08.2021r. Wykreślenie zgłoszeń nieopłaconych spowoduje uwolnienie puli miejsc dostępnych już tylko wyłącznie do zapisów w Biurze Zawodów w dniu startu.

 

 1. OPŁATA STARTOWA

 

Płatna na konto:

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. ul. Sportowa 1, 42-290 Blachownia

PKO Bank Polski, numer rachunku: 58 1020 1664 0000 3302 0188 8437

Tytuł wpłaty: „Przełajowa Ósemka 2021” imię i nazwisko, data urodzenia i miejscowość zamieszkania startującego zawodnika.

 

Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia:

 

– 35 zł. – opłata startowa musi znaleźć się na koncie organizatora do 26.08.2021 r.,

– 50 zł.  – opłata w dniu zawodów,

– 20 zł.  – opłata dla mieszkańców Gminy Blachownia do 26.08.2021

Z opłaty startowej zwolnione są osoby niepełnosprawne posiadające stosowną legitymację, pod warunkiem zgłoszenia się do dnia 25.08.2021 r.

Prawo do bezpłatnego startu w biegu mają zawodnicy zaproszeni przez Organizatorów.

 

 1. KLASYFIKACJA

W „Przełajowej Ósemce” prowadzone będą  klasyfikacje :
– generalna kobiet i mężczyzn

– w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn

 

K 20 – roczniki 2005 -1992 (min. 16 lat)

K 30 – roczniki 1991-1982

K 40 – roczniki 1981-1972

K 50 – roczniki 1971-1962

K 60 – roczniki 1961 i starsi

M 20 – roczniki 2005-1992 (min. 16 lat)

M 30 – roczniki 1991-1982

M 40 – roczniki 1981-1972

M 50 – roczniki 1971-1962

M 60 – roczniki 1961 i starsi

– generalna kobiet i mężczyzn – mieszkańców Blachowni

 

W zawodach Nordic Walking prowadzone będą klasyfikacje

– generalna kobiet i mężczyzn

– JUNIOR – w kategoriach wiekowych  kobiet i mężczyzn do 25 lat  (2005-1996)

– MASTERS   –  w kategoriach wiekowych  kobiet i mężczyzn do 40 lat ( 1995-1981)

– SENIOR –  w kategoriach wiekowych  kobiet i mężczyzn do 50 lat (1971-1980)

– WETERAN  –  w kategoriach wiekowych  kobiet i mężczyzn powyżej 50 lat (od 1970  i starsi)

– generalna kobiet i mężczyzn – mieszkańców Blachowni

 

 1. NAGRODY

 

W „Przełajowej Ósemce” zawodnicy otrzymują :

– w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, za I-III miejsce – puchar

– w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca   I – III  statuetka

– w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – mieszkańców Blachowni za miejsce I-III – statuetka

 

W zawodach Nordic Walking zawodnicy otrzymują nagrody:

–  w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, za I-III miejsce  – puchar

– w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca   I – III: statuetka

– w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – mieszkańców Blachowni za miejsce I-III –  statuetka

 

Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma medal ukończenia „Przełajowej Ósemki”.

 

 1. NOCLEGI i POSIŁKI 

 

Koszty opłaty za noclegi, dojazdów, własnego wyżywienia każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.

Pełna informacja pod nr tel. 034 327 04 15 oraz poprzez pocztę elektroniczną: osir@onet.com.pl

Każdy zawodnik, który dokonał weryfikacji w biurze zawodów otrzyma bon na posiłek, który będzie można zrealizować po ukończeniu biegu.

Na mecie każdy zawodnik, otrzyma wodę.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

* Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
* Organizator, ze względów bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów wprowadza

limitowaną ilość startujących zawodników.

* Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do

którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania

każdego Uczestnika wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki

Regulaminu.

* Podczas zawodów, zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na piersiach,

pod groźba dyskwalifikacji oraz chip zamocowany na nodze powyżej kostki

przypadku niezwrócenia chipa po biegu, zawodnik zostanie obciążony kwotą 100 zł

* Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy.

* Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną

zdyskwalifikowani.

* Uczestnicy zawodów Nordic Walking pokonują trasę marszem, z kijkami.

 Marsz NW jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.

* Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas zawodów ( na starcie, trasie i mecie).

* Organizator zapewnia szatnie, toalety, natryski, przebieralnie, depozyt – budynek Domu

Wycieczkowego ul. Sportowa 1 obok Hali Sportowej

* Należy przestrzegać zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych, dbać o porządek w

miejscu zawodów i zakwaterowania.

* Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zagubione, uszkodzone

czy zniszczone.

* W dniu zawodów w godzinach 10:30 – 14:30 czynny będzie depozyt, do którego będzie można oddać na przechowanie rzeczy osobiste zawodników, zapakowane. Wydawanie z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od   odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie.

* Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające regulaminu i ładu sportowego.

* Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

* Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora i marketingu, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Szczegółowe zakresy wymaganych zgód zawarte są w formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu imprezy.

* Wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego podczas imprezy posiadają osoby/firmy posiadające akredytację wydaną przez Organizatora w dniu zawodów.

* Wejście na trasę podczas imprezy jest możliwe tylko dla fotoreporterów i operatorów kamer, którzy otrzymali od organizatora akredytację.

W przypadku naruszenia reguł bezpieczeństwa posiadacz akredytacji ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu uczestników imprezy.

 

Wszelkich informacji na temat biegu udzielają:

Jacek Chudy

mobil: +48 661 288 101 lub pocztą elektroniczną osir@onet.com.pl

 

Mariola Kubis

mobil:+48 604 364 909

 

Blachownia

Dyrektor Zawodów

Jacek Chudy

 

 

 

Zapisy do Przełajowej Ósemki